Obchodní podmínky JasmínOlja

Čl. I.

Všeobecná ustanovení

 

Internetový obchod www.darkajasmin.cz provozuje Blanka Morkusová, Lazníky 163, 75125 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, IČ: 47181028 (dále jen „prodávající“).

Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti a upravují smluvní vztahy mezi osobou, která kupuje zboží od prodávajícího (dále jen „kupující“) a prodávajícím.

Vztahy, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


Čl. II.

Vymezení pojmů

1. Prodávající provozuje internetový obchod www.darkajasmin.cz. Při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2. Kupující je osoba, která uzavírá s prodávajícím smlouvu o koupi zboží nabízeného na tomto internetovém obchodě.

3. Příjemcem zboží je buď kupující, nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena.

4. Okamžikem uzavření smlouvy je okamžik doručení souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícímu. Od tohoto okamžiku mezi prodávajícím a kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti upravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

5. Zboží jsou předměty nabízené prodávajícím na internetových stránkách prodávajícího www.darkajasmin.cz. Fotografie zboží jsou pouze informativní a jeho vzhled se může měnit. Kvalita a množství zboží je ovšem závazná.

6. Osobní účet kupujícího vznikne registrací kupujícího na internetových stránkách prodávajícího. Kupující si může vložit na svůj osobní účet finanční prostředky (dále jen „kredit“), kterými potom může hradit zakoupené zboží.

7. Smlouvou se rozumí výsledek oboustranného jednání kupujícího a prodávajícího, kterým kupující i prodávající vyslovují svůj souhlas s tím, že kupující od prodávajícího koupí zboží za předem dohodnutou cenu a za podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

 


Čl. III.

Objednávka zboží

1. Kupující svou objednávkou na internetových stránkách prodávajícího www.darkajasmin.cz (dále jen „internetové stránky prodávajícího“) činí návrh na uzavření smlouvy. Objednávku kupující činí prostřednictvím formuláře uvedeného na internetových stránkách prodávajícího. Kupní smlouva je následně uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s touto nabídkou.

2. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy, a to vždy ve znění aktuálním ke dni odeslání objednávky.

3. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že všechny údaje, které v objednávce uvedl, jsou pravdivé. Vznikne-li prodávajícímu škoda způsobená tím, že kupující uvedl v objednávce nesprávné údaje, je kupující povinen tuto škodu prodávajícímu nahradit.

4. Kupující může zboží zakoupit a zboží zakoupené na internetových stránkách prodávajícího může vyzvednout také v provozovnách prodávajícího uvedených na internetových stránkách prodávajícího. Při koupi v provozovně či při osobním odběru zboží v provozovně kupující neplatí žádný manipulační poplatek. Kupující v těchto případech neplatí balné.

5. Pří koupi balení obsahujícího více samostatných výrobků (dárkového koše) si prodávající vyhrazuje právo nahradit nedostupnou surovinu surovinou ve stejné nebo vyšší ceně a kvalitě.

6. Pokud kupující objedná alkohol či tabákové výrobky, je povinen před odesláním objednávky pravdivě potvrdit svůj věk. Prodávající neumožní koupi alkoholu a tabákových výrobků osobám mladším 18 let.


 

Čl. IV.

Cena a platební podmínky

1. Cena zboží

Cena zboží včetně DPH je uvedena na internetových stránkách prodávajícího a dále vždy v objednávkovém formuláři. Způsob úhrady ceny zboží si kupující zvolí v objednávkovém formuláři. Možnosti volby způsobu platby mohou být různé podle zvoleného způsobu doručení zboží. Prodávající také umožňuje platbu dárkovými poukázkami uvedenými na internetových stránkách prodávajícího. Pokud celková hodnota zakoupeného zboží bude nižší, než hodnota poukázky, bude tento rozdíl kupujícímu připsán na kredit na osobním účtu kupujícího. Jiným způsobem však tento rozdíl kupujícímu nahradit nelze.

V případě objednávky zboží v celkové hodnotě přesahující částku 10.000,- Kč může kupující kontaktovat prodávajícího za účelem individuální domluvy o možné slevě z ceny zboží.

2. Cena za dopravu a balné

Náklady na zabalení a doručení zboží hradí kupující. Náklady na zabalení jsou zahrnuty v ceně přepravy. Náklady na doručení zboží se řídí cenami jednotlivých doručovatelských služeb, které jsou uvedeny v objednávkovém formuláři. Kupující si může zvolit způsob doručení zboží. Volbu způsobu doručení kupující provede v objednávkovém formuláři.


Čl. V.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.

2. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, může tak učinit odesláním písemného odstoupení na adresu prodávajícího, a to ve lhůtě 14 dnů. Písemné odstoupení musí obsahovat sdělení o odstoupení od smlouvy a dále číslo účtu, kam má být zaslána zaplacená cena zboží, doklad o koupi zboží a dále zboží, které mu bylo kupujícímu zasláno na základě smlouvy, od které odstupuje. Vrácené zboží musí být kompletní, zboží ani žádná jeho část nesní být poškozena ani použita. Nejpozději musí kupující předmětné zboží vrátit prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

3. Kupující, který je spotřebitelem, však nemůže odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku, zejména v případě, že předmětem této smlouvy je dodávka zboží, které rychle podléhá zkáze, nebo v případě, že bylo zboží dodáno v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4. V případě písemného odstoupení kupujícího dle tohoto článku prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou cenu včetně poštovného, které kupující prodávajícímu uhradil, do 14 dnů ode dne, kdy kupující od smlouvy odstoupil, a to na bankovní účet, který kupující sdělil prodávajícímu v písemném odstoupení od smlouvy.

5. V případě takového odstoupení ze strany kupujícího nese náklady na vrácení zboží kupující.


Čl. VI.

Záruka za zboží a reklamace

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

2. Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí záruční doba v délce 24 měsíců, jde-li o spotřební zboží a v délce odpovídající vyznačené době nejkratší trvanlivosti, jde-li o potravinářské zboží. To neplatí u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které rychle podléhají zkáze, musí být uplatněna v době, po kterou lze věc použít.

3. Je-li kupující podnikatelem, který zboží kupuje v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se uplatnění vad zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

4. Prodávající reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění.

5. Záruční doba běží od dojití zboží do místa určení, v případě osobního převzetí od okamžiku odevzdání zboží kupujícímu.

6. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu na zboží po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním přepravci, v případě osobního odběru převzetím věci.

7.1 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

7.2 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

8. Kupující je oprávněn požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu vadné součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu vadné součásti, má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho vadné součásti nebo na jeho opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho vadnou součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.


Čl. VII.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje kupujícího, popřípadě příjemce zboží, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy. Odesláním objednávky kupující projevuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a dále souhlas s užitím jeho osobních údajů (kontaktních údajů – jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřní statistiky prodávajícího. Osobní údaje kupujícího či osoby, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena, prodávající uchová tak, aby neumožnil třetím osobám přístup k těmto údajům.

Pokud kupující v objednávce prodávajícímu udělí svůj souhlas se zasíláním marketingových sdělení prodávajícího obsahujících nabídku obchodu a služeb, dává tím zároveň souhlas k tomu, aby prodávající využil osobní údaje kupujícího k zaslání těchto sdělení.

V případě, kdy je příjemcem zboží osoba odlišná od kupujícího, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

Kupující, popřípadě osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Obsah internetových stránek prodávajícího je duševním vlastnictvím prodávajícího.

Odkazuje-li prodávající na svých internetových stránkách na internetové stránky jiných subjektů, činí tak, aniž by odpovídal za obsah těchto internetových stránek.


Čl. VIII.

Elektronická evidence tržeb EET

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“


Čl. IX.

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 01. ledna. 2017.